Terms and conditions - Gearbox Digital

Terms and conditions Gearbox Digital

Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Outlaw Events B.V. (hierna: 'Outlaw Events'), KvK nummer71566716,
en zijnvan toepassing op overeenkomsten die met bezoekers van door haar of in opdracht
van haar georganiseerde evenementen worden gesloten.
Artikel 1
Definities Outlaw Events: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Outlaw Events B.V. alsmede in het voorkomende geval de betreffende aan haar gelieerde
ondernemingen, waaronder de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid
Outlaw Events B.V. te noemen ' Outlaw Events, gevestigd en zaakdoende in (1507 CB)
Zaandam aan de Kleine Tocht 7-C, die haar bedrijf onder andere maakt van het (doen)
verlenen van diensten op het gebied van uitvoerende kunst en met betrekking tot het
(doen) organiseren van evenementen en de daarbij behorende werkzaamheden en
diensten; Bezoeker: iedere natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf en die direct of indirect een overeenkomst sluit met Outlaw Events in het
kader van het bijwonen van een Evenement alsmede een ieder die zich in of rondom de
Evenementenlocatie begeeft; Evenement: een gebeurtenis, waaronder begrepen een
(muziek)-uitvoering en/of andere manifestatie, een concert, dance-event, businessevent
en/of een openbare of besloten gebeurtenis waaraan één of meerdere personen deelnemen,
georganiseerd en/of gefaciliteerd door Outlaw Events op de Evenementenlocatie;
Evenementenlocatie: locatie waar een Evenement plaatsvindt, welke is ingezet ten
behoeve van het Evenement door Outlaw Events; Algemene Bezoekersvoorwaarden: de
onderhavige Algemene Bezoekersvoorwaarden die op (rechts)verhouding tussen de
Bezoeker en Outlaw Events van toepassing zijn; Overeenkomst: iedere overeenkomst
gesloten tussen de Bezoeker en Outlaw Events in het kader van het bijwonen van een
Evenement; (Voor)verkoopadres: een ten behoeve van de verkoop van toegangsbewijzen
voor Evenementen door Outlaw Events ingeschakelde (voor)verkooporganisatie, inclusief
die waar online/digitaal Toegangsbewijzen kunnen worden aangeschaft; Toegangsbewijs:
een bewijs, door of vanwege Outlaw Events verstrekt, waaruit de bevoegdheid van de
Bezoeker blijkt zich op de Evenementenlocatie te mogen bevinden; Toegangsprijs: de
prijs voor een Toegangsbewijs, exclusief eventuele extra service- en/of
administratiekosten; Website: de website van Outlaw Events (www.outlawevents.nl) en
eventuele specifieke daaraan gelieerde website(s) van Evenementen die op naam van
Outlaw Events staan.
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst
die tot stand komt tussen Outlaw Events en de Bezoeker ongeacht de wijze waarop deze
Overeenkomst tot stand komt, als ook op ieder bezoek van de Bezoeker aan de
Evenementenlocatie.
2.2 Outlaw Events heeft het recht deze Algemene Bezoekersvoorwaarden te allen tijde
geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Outlaw Events zal de Bezoeker tijdig van de
wijzigingen in de Algemene Bezoekersvoorwaarden in kennis stellen door dit op haar
Website te melden. Indien de Bezoeker van mening is dat de wijzigingen in strijd met de
redelijkheid en billijkheid zijn, dan
dient de Bezoeker Outlaw Events hiervan binnen 10 (tien) werkdagen na de in kennis
stelling te berichten, bij gebreke waarvan de Bezoeker zich met de wijzigingen akkoord
verklaart.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Bezoeker wijst
Outlaw Events uitdrukkelijk van de hand.
2.4 De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden tast de
geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden niet
aan.
Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst
3.1 Informatie, aanbiedingen, mededelingen en prijsopgaven met betrekking tot
Evenementen en/of (de verkoop van) Toegangsbewijzen worden zo nauwkeurig mogelijk
door Outlaw Events en/of derden mondeling, telefonisch of via e-mail (weer)gegeven of
verstrekt. Outlaw Events aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of
onvolledigheden in de hiervoor bedoelde door Outlaw Events en/of derden gedane
mededelingen.
3.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een
Toegangsbewijs heeft betaald bij een door Outlaw Events ingeschakeld
(Voor)verkoopadres, en dit geleverd heeft gekregen.
Artikel 4 Toegang en Toegangsbewijs
4.1 De Bezoeker dient bij het betreden van de Evenementenlocatie en gedurende de
periode dat de Bezoeker op de Evenementenlocatie aanwezig is, te beschikken over een
geldig legitimatiebewijs en een geldig Toegangsbewijs en deze op eerste verzoek van
medewerkers van Outlaw Events, medewerkers van de Evenementenlocatie,
beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag te tonen.
4.2 Een Toegangsbewijs wordt eenmalig aan Bezoeker verstrekt en geeft aan één
Bezoeker toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie.
4.3 Indien een Evenement door Outlaw Events wordt verschoven naar een andere datum,
bijvoorbeeld als gevolg van of in verband met overmacht, blijft het Toegangsbewijs
geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Mocht de Bezoeker
het Evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is de Bezoeker
gerechtigd het Toegangsbewijs te retourneren aan Outlaw Events of aan een door Outlaw
Events ingeschakeld (Voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke
vermeld staat op het Toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de Bezoeker voor het
Toegangsbewijs heeft betaald. Service- en/of administratiekosten zullen niet worden
vergoed .
4.4 Een Toegangsbewijs verschaft slechts de houder van het Toegangsbewijs toegang tot
de Evenementenlocatie. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Bezoeker om er voor
te zorgen dat hij de houder wordt en blijft van het Toegangsbewijs. Toegangsbewijzen
zijn en blijven eigendom van Outlaw Events.
4.5 Een Toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege Outlaw Events verstrekt
document of een door of vanwege Outlaw Events verstrekte barcode. De barcode is een
unieke code, die via elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail) aan de Bezoeker
wordt verstrekt. Indien de Bezoeker ervoor heeft gekozen het Toegangsbewijs op deze
wijze te ontvangen, dient de Bezoeker ervoor te zorgen dat dit Toegangsbewijs
daadwerkelijk en op een veilige wijze via elektronische communicatie kan worden
verstrekt. Outlaw Events garandeert noch de vertrouwelijkheid noch de ontvangst van het
Toegangsbewijs.
4.6 Alleen aanschaf via Outlaw Events of door haar ingeschakelde
(Voor)verkoopadressen garandeert de geldigheid van het Toegangsbewijs. De bewijslast
van deze geldigheid rust op de Bezoeker. De Bezoeker kan de toegang tot de
Evenementenlocatie worden ontzegd, wanneer zou blijken dat het Toegangsbewijs niet is
verkregen van Outlaw Events of van een door Outlaw Events ingeschakeld
(Voor)verkoopadres.
4.7 Wanneer de Bezoeker bij de aanschaf van een Toegangsbewijs aanspraak maakt op
korting, dient de Bezoeker het document dat recht geeft op korting te tonen.
4.8 Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust
op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het
Toegangsbewijs. De Bezoeker is niet gerechtigd tot restitutie van de Toegangsprijs of
enige andere vergoeding in geval van verlies, diefstal beschadiging of misbruik van het
Toegangsbewijs, alsmede in het geval dat de Bezoeker om welke reden dan ook geen
gebruik maakt van het Toegangsbewijs. Een eenmaal verkregen Toegangsbewijs kan niet
worden teruggeven of geruild.
4.9 Het is de Bezoeker niet toegestaan vermeldingen met betrekking tot auteursrechten,
merken,
logo’s, modellen, handelsnamen en/of andere industriële of intellectuele
eigendomsrechten van Outlaw Events en/of haar licentiegevers van de Toegangsbewijzen
te (doen) verwijderen en/of wijzigen.
Artikel 5 Verbod doorverkoop Toegangsbewijzen
5.1 Het is verboden een Toegangsbewijs op welke wijze dan ook aan derden door te
(doen) verkopen, te koop aan te (doen) bieden of in het kader van commerciële doeleinden
aan derden te (doen) verstrekken.
5.2 Het is de Bezoeker niet toegestaan om op enige wijze reclame of enige andere vorm
van publiciteit te (doen) maken in verband met het Evenement en/of enig onderdeel
daarvan.
5.3 Indien de Bezoeker zijn Toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële
doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is de Bezoeker in dat geval gehouden om alle
verplichtingen van de Bezoeker die voortvloeien uit een Overeenkomst of deze Algemene
Bezoekersvoorwaarden, onverminderd op leggen aan die derden. De Bezoeker staat er
voor in dat voornoemde derden alle voornoemde verplichtingen nakomen en/of zullen
nakomen.
5.4 Indien de Bezoeker zich niet aan de verplichtingen uit dit artikel houdt, is Outlaw
Events gerechtigd die Toegangsbewijzen aan te merken als ongeldig en is de Bezoeker
aan Outlaw Events een direct opeisbare boete verschuldigd van € 100,= (zegge: honderd
euro) per Toegangsbewijs en € 100,= (zegge: honderd euro) per dag dat deze overtreding
voortduurt, onverminderd het recht van Outlaw Events om daarnaast nakoming en/of
volledige schadevergoeding te vorderen. De houder van een ongeldig Toegangsbewijs
krijgt geen toegang tot het Evenement of de Evenementenlocatie en heeft geen recht op
enige vergoeding.
Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 Bezoekers begeven zich naar of van en houden zich geheel op eigen risico op de
Evenementenlocatie.
6.2 Outlaw Events aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van de
annulering, wijziging of verplaatsing van een Evenement, noch voor enigerlei andere
schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of
nalaten van Outlaw Events en/of de Evenementenlocatie, van personen in (één van) hun
dienst, of van andere personen die door of vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of
van derden, tijdens het Evenement of in verband met het verblijf op de
Evenementenlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Outlaw
Events.
6.3 Indien en voor zover Outlaw Events op welke grond ook jegens de Bezoeker
aansprakelijk mocht zijn voor enige door de Bezoeker geleden schade, dan is deze
aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe schade tot het bedrag, dat ingevolge de
wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Outlaw Events zal worden uitgekeerd, en
slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. Outlaw Events is in een dergelijk geval
tevens slechts aansprakelijk, indien de Bezoeker Outlaw Events onverwijld schriftelijk op
de hoogte brengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld
om alsnog aan de verplichting te voldoen en indien Outlaw Events ook na die
ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van die verplichting
6.4 Outlaw Events kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies van kleding en/of
andere eigendommen van de Bezoeker en aanvaardt als zodanig ook geen
aansprakelijkheid. Indien de Bezoeker met concreet bewijs kan aantonen dat verlies van
kleding en/of andere eigendommen van de Bezoeker uitsluitend het gevolg is van opzet of
grove schuld van (personeel van) Outlaw Events zal Outlaw Events op vertoon van een
geldig aankoopbewijs van de betreffende eigendom(men) aan die Bezoeker een
vergoeding uitkeren ter hoogte van het aankoopbedrag, met een maximum van € 250
(zegge: twee honderd en vijftig euro).
6.5 Gevonden voorwerpen dienen te worden afgegeven aan de persoon werkzaam achter
de bar, toonbank bij de lockers of kassa van de Evenementenlocatie. Gevonden
voorwerpen worden door Outlaw Events dan wel de verhuurder van de lockers twee
weken in bewaring genomen, gedurende welke periode de rechtmatige eigenaar de door
hem of haar verloren eigendom(men) bij Outlaw Events of de verhuurder van de lockers
kan afhalen.
Artikel 7 Annulering of verplaatsing Evenement
7.1 Outlaw Events is gerechtigd (onderdelen van) een Evenement te wijzigen. Uitsluitend
in geval van annulering van het Evenement in het geheel, zal Outlaw Events op
schriftelijk verzoek van de Bezoeker aan de oorspronkelijk koper van het
Toegangsbewijs, de Toegangsprijs daarvan, maar niet de administratie- en servicekosten,
restitueren.
7.2 Outlaw Events is gerechtigd (onderdelen van) een Evenement te annuleren of
verplaatsen. Het is de verantwoordelijkheid van de Bezoeker om te controleren of een
Evenement wordt/is geannuleerd of wordt/is verplaatst en wat het eventuele nieuwe
tijdstip of de nieuwe locatie wordt. Bij annulering of verplaatsing zal Outlaw Events haar
best doen om ervoor te zorgen dat, zodra zij hiervan op de hoogte is, de Bezoeker
daarover wordt geïnformeerd. Outlaw Events kan echter niet garanderen dat de Bezoeker
deze informatie voor aanvang van het Evenement ontvangt. Outlaw Events is niet
aansprakelijk voor enige schade ter zake, en is niet gehouden tot vergoeding of restitutie
van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service-
, betaal- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.
7.3 Toegangsbewijzen voor Evenementen die worden verplaatst blijven voor dat
verplaatste Evenement in beginsel geldig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Outlaw Events via info@outlawevents.nl.
Artikel 8 Huisregels Evenement
8.1 Bezoekers van het Evenement en de Evenementenlocatie dienen tenminste 18 jaar oud
te zijn. Medewerkers van Outlaw Events, van de Evenementenlocatie en/of
beveiligingspersoneel kunnen te allen tijde de Bezoeker verzoeken zich te identificeren
met een geldig legitimatiebewijs. Indien en zodra blijkt dat de Bezoeker de leeftijd van 18
jaar nog niet heeft bereikt, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement en/of de
Evenementenlocatie worden ontzegd.
8.2 Bezoekers zijn gehouden zich in overeenstemming met de huisregels van Outlaw
Events en/of de Evenementenlocatie als ook de in het maatschappelijk verkeer geldende
regels van goed fatsoen en goede zeden te gedragen. Indien de Bezoeker zich naar het
oordeel van medewerkers van Outlaw Events en/of de Evenementenlocatie en/of
beveiligingspersoneel niet op een dergelijke wijze gedraagt, kan de Bezoeker hier door
medewerkers van Outlaw Events en/of de Evenementenlocatie en/of
beveiligingspersoneel op worden aangesproken. Bij herhaling of voortduren van
gedragingen van de Bezoeker die niet in overeenstemming met de genoemde huisregels
en de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden
zijn, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement worden ontzegd en indien
noodzakelijk worden overgedragen aan de politie, zonder het recht op vergoeding van de
Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of
administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.
8.3 Het is de Bezoeker niet toegestaan om het bezoek aan het Evenement vast te leggen,
in welke vorm dan ook, op welke (digitale) drager dan ook, waaronder mede begrepen het
fotograferen, filmen, dan wel iedere andere wijze van het maken van geluids-, en/of
beeldopnamen van het Evenement.
8.4 Outlaw Events behoudt zich het recht voor om gedurende een Evenement geluidsen/of beeldopnamen te maken. De Bezoeker die een Evenement bezoekt: a. stemt in met
opname en/of (her)gebruik van zijn/haar naam, stem, portret en /of afbeelding door
middel van al dan niet live uitgezonden en opgenomen audio en video display, uitzending
of andere vorm van distributie waaronder foto’s of’ andere huidige en/of toekomstige
media technologieën; en b. geeft onvoorwaardelijk toestemming tot het (her)gebruik zoals
bedoeld in sub a), voor onbepaalde tijd, wereldwijd en om niet; en c. stelt noch Outlaw
Events noch partijen die met toestemming van Outlaw Events gebruik maken van beelden/of geluidsmateriaal voor al dan niet commerciële doeleinden, aansprakelijk voor het
(her)gebruik van dit beeld- en /of geluidsmateriaal; en d. doet afstand van zijn/haar
portretrecht, imagerecht en personarecht voor zover het gaat om beelden in en rond de
Evenementenlocatie waarbij hij/zij herkenbaar in beeld komt; en e. erkent dat een
videobewakingssysteem operationeel is en gaat ermee akkoord dat door of namens
Outlaw Events in het kader van openbare orde en veiligheid video opnamen van de
Bezoeker gemaakt kunnen worden; en f. erkent dat mogelijke rechten van intellectuele
eigendom, waaronder auteursrechten en
naburige rechten, met betrekking tot het door of vanwege de Bezoeker gemaakte beelden/
of geluidsmateriaal, in onverdeelde eigendom toevallen aan Outlaw Events; de Bezoeker
zal op eerste verzoek van Outlaw Events, om niet, de volledige medewerking verlenen aan
alle eventuele formaliteiten nodig om een rechtenoverdracht of rechtenverlening
anderszins te bewerkstelligen; Outlaw Events is te allen tijde gerechtigd het hier bedoelde
door of vanwege de Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal te (doen) gebruiken,
op welke wijze dan ook.
8.5 Het is de Bezoeker niet toegestaan om zonder de uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Outlaw Events, op de Evenementenlocatie promotiemateriaal,
waaronder mede begrepen samples, reclame en/of foldermateriaal uit te delen of te doen
uitdelen voor zover de wet dit toelaat.
8.6 Op de Evenementenlocatie is het slechts toegestaan te roken in de daarvoor
aangewezen (rook)ruimte(n). Buiten deze (rook)ruimte(n) is het uitdrukkelijk niet
toegestaan te roken.
8.7 Outlaw Events zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt,
ondernemen om de veiligheid van de Bezoeker op de Evenementenlocatie zo veel
mogelijk te waarborgen. In het kader van de veiligheid op de Evenementenlocatie is de
Bezoeker dan ook gehouden op eerste verzoek van medewerkers van Outlaw Events en/of
de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag: a. zijn
of haar medewerking te verlenen aan onderzoek aan kleding (fouilleren); b. inzage te
verschaffen in meegevoerde (hand)tas(sen); en/of c. een detectiepoort te passeren; en/of d.
zich te legitimeren.
8.8 Het is de Bezoeker niet toegestaan zich (onnodig) op te houden voor nooduitgangen
en plaatsen op de Evenementenlocatie waar brandblussers hangen of andere
brandwerendeen/ of veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.
8.9 Het is de Bezoeker uitdrukkelijk niet toegestaan glaswerk, plastic flessen, blik,
vuurwerk, drugs, (vuur)wapen en/of andere gevaarlijke voorwerpen en/of stoffen,
etenswaren en/of (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren mee te brengen naar,
althans in bezit te hebben op de Evenementenlocatie, op straffe van inbeslagname van
deze zaken en/of overdracht aan de politie.
8.10 Het is de Bezoeker niet toegestaan (de inventaris van) de Evenementenlocatie op
welke wijze dan ook aan te tasten en/of te beschadigen. Indien de Bezoeker op enigerlei
wijze schade toebrengt aan (de inventaris van) de Evenementenlocatie is de Bezoeker
gehouden deze schade te vergoeden.
8.11 De Bezoeker is gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van
medewerkers van Outlaw Events en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, de
politie en/of ander bevoegd gezag op eerste verzoek op te volgen.
8.12 Indien de Bezoeker weigert zich aan de in dit artikel genoemde
(veiligheid)voorschriften te houden, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement en/of
de Evenementenlocatie worden ontzegd, zonder het recht op enige vergoeding van de
Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of
administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.
8.13 Consumptiebonnen- of munten gekocht tijdens het Evenement of gedurende het
verblijf op de Evenementenlocatie zijn uitsluitend geldig gedurende het betrokken
Evenement en kunnen door de Bezoeker niet worden ingeruild. Outlaw Events zal na
afloop van het Evenement nimmer tot restitutie van het aankoopbedrag van deze bonnen
of munten overgaan. Het is niet mogelijk reeds aangeschafte consumptiebonnen- of
munten (door) te verkopen. Het is Bezoekers verboden aangeschafte consumptiebonnenof munten door te (doen) verkopen.
Artikel 9 Overmacht Outlaw Events kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade
van de Bezoeker welke is ontstaan ten gevolge van overmacht en aanvaardt als zodanig
ook geen aansprakelijkheid. Onder overmacht wordt mede verstaan: stakingen, brand,
extreme weersomstandigheden, epidemieën en alle overige van de wil van Outlaw Events
onafhankelijke omstandigheden. In geval van overmacht heeft Outlaw Events het recht
het Evenement te verschuiven naar een andere datum of het Evenement te annuleren.
Artikel 10 Privacy en persoonsgegevens
10.1 Door het sluiten van een Overeenkomst met Outlaw Events kunnen
(persoons)gegevens van de Bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een
gegevensbestand. Deze door de Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens worden door
Outlaw Events verwerkt.
10.2 Op de verwerking van de door de Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens is het
privacybeleid van Outlaw Events van toepassing dat te raadplegen is op de Website.
Outlaw Events gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt
deze uitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Outlaw Events
heeft de eventuele verwerking van de persoonsgegevens van de Bezoeker aangemeld bij
het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.
10.3 Bij het sluiten van de Overeenkomst met Outlaw Events geeft de Bezoeker
uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig
het privacybeleid van Outlaw Events
10.4 Indien gedurende een Evenement (beeld)opnamen worden gemaakt met
beveiligingscamera’s, kan Outlaw Events deze in geval van calamiteiten aan derden,
waaronder mede begrepen politie en justitie, afstaan.
Artikel 11 Klachten
Outlaw Events zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt,
ondernemen om het verblijf van de Bezoeker gedurende het Evenement op de
Evenementenlocatie zo prettig mogelijk te maken. Outlaw Events tracht daarbij eventuele
overlast of ongemakken voor de Bezoeker tot een minimum te beperken alsmede de
veiligheid van de Bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen. Mocht de Bezoeker
onverhoopt klachten hebben ter zake de uitvoering van de Overeenkomst en/of de
dienstverlening van Outlaw Events, dan kan de Bezoeker hiervan schriftelijk melding
maken door een email te sturen naar info@outlawevents.nl. Klachten dienen uiterlijk
binnen 7 (zeven) dagen na de datum van het verblijf op de Evenementenlocatie bij Outlaw
Events te worden gemeld.
Artikel 12 Geschillen
12.1 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en alle Overeenkomsten waarop deze
Algemene Bezoekersvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
12.2 Alle geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een Bezoeker en Outlaw Events
ontstaan naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst of nadere
overeenkomsten ter uitvoering daarvan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter in Midden-Nederland.
12.3 Indien de Algemene Bezoekersvoorwaarden ook in een andere dan de Nederlandse
taal worden gebruikt, is de Nederlandse tekst doorslaggevend in geval van geschillen over
de uitleg ervan.
Aanvullende voorwaarden
Artikel 13 (Aan)betaling
In het geval een aanbetaling is vereist, ontvangt de Bezoeker die het Ticket heeft aangeschaft
en de
aanbetaling heeft voldaan, zo spoedig mogelijk de informatie met betrekking tot de termijn
waarbinnen
de Toegangsprijs (volledig) moet zijn betaald. Outlaw Events stuurt de Bezoeker hiervoor een
e-mail op
het bij haar bekende e-mailadres. Indien de Bezoeker niet binnen de door Outlaw Events
vermelde termijn
(minimaal 7 dagen) aan de overige financiële verplichtingen heeft voldaan, is de Bezoeker
van
rechtswege in verzuim. Indien de Bezoeker niet tijdig het volledige resterende bedrag aan
Organisator
heeft betaald, heeft hij/zij geen recht op terugbetaling van het reeds aanbetaalde bedrag.
Artikel 14 Annuleren Evenement door Outlaw Events
In geval of op grond (van de gevolgen) van een pandemie (zoals Covid-19) en/of maatregelen
die (op
grond daarvan) door of namens een overheidsinstantie worden geadviseerd of verplicht
gesteld, kan
Outlaw Events op ieder moment het Evenement annuleren. Indien het Evenement wordt
geannuleerd
heeft de Bezoeker die het Toegangsbewijs heeft aangeschaft en de Toegangsprijs heeft
betaald, recht
op teruggave van het reeds betaalde gedeelte van de Toegangsprijs. Service en/of
administratiekosten
worden niet vergoed.
Artikel 15 Voorwaarden, maatregelen en/of Huisregels
15.1 In geval of op grond van de gevolgen van een pandemie (zoals Covid-19) en/of
maatregelen die
(op grond daarvan) door of namens een overheidsinstantie worden geadviseerd of verplicht
gesteld, kan Outlaw Events op ieder moment de Huisregels aanpassen en/of (nadere)
voorwaarden
verbinden aan de toegang tot en/of deelname aan het/de Evenement(enlocatie). In het geval
van
ingrijpende aanvullingen/wijzigingen in de voorwaarden om de Evenementenlocatie te
betreden
en/of in de Huisregels, doet Outlaw Events haar best om de Bezoeker op voorhand te
informeren.
Organisator garandeert echter niet dat zij de Bezoeker tijdig op voorhand persoonlijk kan
informeren.
15.2 Met betrekking tot deze voorwaarden, maatregelen en (aangepaste) Huisregels is artikel
8
(Huisregels Evenement) van overeenkomstige toepassing.
15.3 Indien het Evenement wordt geannuleerd en/of extra voorwaarden worden verbonden
aan het
verkrijgen van toegang tot en/of deelname aan het/de Evenement(enlocatie), doet Outlaw
Events
haar best om de Bezoeker zo spoedig mogelijk te informeren via de Website en/of Social
Media.
In het geval van annulering wordt eveneens contact opgenomen met de Bezoeker via het door
hem/haar opgegeven e-mailadres.
Artikel 16 Website en Social Media
Organisator adviseert de Bezoeker de Website en Social Media van Outlaw Events goed in de
gaten te
houden. De meest recent beschikbare informatie met betrekking tot het Evenement zal daarop
worden gepubliceerd.
Aldus opgemaakt te zaandam, 10-02-2021

Scroll to Top